PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kamínek – centrum pro rodinu, z. s., T. G. Masaryka 703, 56501 Choceň – v místě působení Záměstí 217, Choceň, IČ 22732373, e-mail: mc.kaminek@seznam.cz je správcem Vašich osobních údajů.

Kamínek – centrum pro rodinu, z. s. ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, zpracovává osobní údaje pouze k účelům nezbytným k plnění účelů spolku.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti vyplývající z výšeuvedených zákonů. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu  a to především za účelem:

 • Poskytování služeb – uchováváme osobní údaje v rozsahu, který je daný přihlašovacím formulářem, rezervačním systémem Reservio, dotazníkovým šetřením a prezenčními listinami na kurzy, besedy, semináře, workshopy atd. 
 • Vedení účetnictví – pro účely daňových dokladů.
 • Vystavení potvrzení zejména pro pojišťovny. 
 • Marketing – zasílání informačních newsletterů na základě poskytnuté emailové adresy, děláme tak na základě našeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. 
 • Fotografie a videozáznamy – vyplněním přihlašovacího formuláře, přihlášky v systému Reservio a podpisem v prezenčních listinách dáváte výslovný souhlas se veřejněním těchto materiálů na webu, sociálních sítích a našich propagačních 

materiálech. 

Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným skartačním řádem.

Kamínek – centrum pro rodinu, z. s.  pověřilo správou dat osobních údajů paní Lucii Luxovou, mc.kaminek@seznam.cz

Každý subjekt poskytující osobní údaje má právo:

 • Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením předaným výše uvedenému správci.
 • Požadovat informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává, žádat si kopii těchto údajů.
 • Požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům.
 • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů.
 • Požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování.
 • Na přenositelnost údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Na odhlášení zasílání newsletterů a jiných sdělení.
 • Podat stížnost u dozorového orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na vyřízení žádosti budeme reagovat neprodleně bez zbytečného odkladu dle GDPR maximální době 1 měsíce. 

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení, abychom ochránili Vaše osobní údaje proti zneužití, poškození nebo zničení. Se stejnou péčí se staráme o zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby, které jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Odesláním přihlášky, formuláře, rezervace, podpisem prezenční listiny potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.